TIETOSUOJASELOSTE

Ivalon Rukoushuoneyhdistys Saalem ry
Metsätie 2, PL 56
99800 Ivalo

1. Rekisterin ylläpitäjä
Ivalon Rukoushuoneyhdistys Saalem ry
Metsätie 2, PL 56
99800 Ivalo
puh. 0407006484

Y-tunnus: 0283287-1

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Seurakunnan pastori Veikko Kivimäki
puh. +358 40 825 2918

Tietojenkäsittelijä: 

Hallituksen puheenjohtaja Anja Akujärvi
puh. +358 40 700 6484

3. Rekisterin nimi
Ivalon Rukoushuoneyhdistys Saalem ry jäsenrekisteri ja
Ivalon Helluntaiseurakunnan jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on seurakunnan jäsentietojen ylläpitäminen. Tarkoituksen mukainen viestintä esim. viralliset ilmoitukset toiminnan ohjelma, yksittäisten jäsenten kohtaaminen (vuosipäivät ym. vasatavat)

5. Rekisterin sisällön tiedot
Henkilötiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen yhteystiedot tallennetaan seurakuntaan liittymisen yhteydessä. Jäsenen täyttämässä kaavakkeessa hän ilmoittaa liittyvänsä myös Ivalon Rukoushuoneyhdistys Saalem ry:n jäseneksi. Tietokoneohjelmaan perustuva jäsenrekisteri (laadittu paperisen rekisterin pohjalta)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi poikkeustapauksessa jäsenen sitä erikseen kirjallisesti pyytäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisteri (sähköinen) on suojattu teknisesti. Kirjallinen rekisteri säilytetään lukitussa kaapissa toimistotiloissa. 

Kullakin sähköiseen järjestelmään (koskien laissa tarkoitettua henkilötietoa) oikeutetulle on myönnetty käyttäjätunnus ja salasana. Heitä ovat seurakunnan pastori ja hallituksen puheenjohtaja

9. Tarkastusoikeus ja tietojen säilyttäminen
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tutustua omiin jäsentietoihinsa ja saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterin pitäjällä on vastuu tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys. Tarkastuspyyntö osoitetaan Ivalon Rukoushuoneyhdistys Saalem ry:lle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tiedot lähetetään asianosaiselle vain allekirjoitetun pyynnön saatuamme kuukauden määräajassa. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan jäsentietonsa virheellisen tiedon korjaamista, tietojen lisäämistä tai poistamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan Ivalon Rukoushuoneyhdistys Saalem ry:lle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina -ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.
Ivalon Rukoushuoneyhdistys Saalem ry ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 

12. Rekisteriseloste
Henkilötietolain 10§ mukainen tietosuoja/rekisteriseloste on nähtävissä Ivalon Helluntaiseurakunnan kotisivuilla.

13. Tietosuojaloukkausten käsittely
Tietoturvaloukkaus ilmoituksessa yhdistys sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:

1) Tehdään viipymättä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaisille, jossa annetaan kuvaus mahdollisuuksien mukaan loukkauksen kohteena olevien rekisteröityjen ryhmästä ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät.

2) Yhdistyksen vastuuhenkilönä toimii seurakunnan pastori, joka toimittaa tiedot valvontaviranomaisille ja toimii tiedonvälittäjänä loukkauksen kohteena oleville.

3) Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset arvioidaan ja tehdään toimenpiteet, joita rekisterin käsittelijä ehdottaa tai joita se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.